Telia Norge skal tilby teknologi og tjenester som ikke skader menneskers helse. De nasjonale strålevern- og helsemyndigheter gir regler til beskyttelse av befolkningens helse og sikkerhet. Telia Norge ligger alltid under de grenseverdier som myndighetene har fastsatt.

Telia Norge mener at kompetansen omkring strålingsrelaterte helseproblemstillinger må ligge hos anerkjente nasjonale og internasjonale myndigheter og organisasjoner som er oppnevnt som eksperter på området. Vi stoler på den informasjon og de anbefalinger disse har offentliggjort.

Telia Norge følger nøye forskningen omkring de helsemessige konsekvenser av bruk av mobiltelefoner.

MOBILTELEFONER

I mobiltelefoner transmitteres lyden ved hjelp av radiobølger. Radiobølger er elektromagnetiske felt, eller det vi i daglig tale kaller mobilstråling. Mobilstråling har vært og er fortsatt gjenstand for jevnlig debatt i mediene, samtidig som det har blitt forsket på emnet i mer enn 30 år.

SAR-VERDIER

I Norge og innenfor EU er det ikke tillatt å selge mobiltelefoner med SAR-verdier som overstiger 2 Watt/kg.

Temperaturstigningen ved dette nivået betraktes som ubetydelig. De anbefalinger som finnes i dag støtter seg på forskning som har pågått i mange år. Grenseverdiene er satt med stor sikkerhetsmargin.

Det er produsentenes ansvar å kontrollere at mobiltelefonene oppfyller kravene før de slippes ut på markedet. Informasjonen om den enkelte mobiltelefons SAR-verdier finner du f.eks. på telefonprodusentenes hjemmesider.

Les mer på nettsidene til Statens strålevern
Les Nasjonal sikkerhetsmyndighet sin brosjyre om stråling

BASESTASJONER

Basestasjoner for mobiltelefoner er installert over hele landet. En basestasjon består av antenneelementer og en sender. Sendere plasseres i en egen utstyrshytte eller i et eget rom som er godt skjermet. Utendørsantenner monteres 10-50 meter over bakken på husfasader og tak eller i egne master. Feltstyrkenivåene fra mobilbasestasjonene er svært lave der vanlig ferdsel forekommer. Man må nærmere enn 2-3 meter i forkant av antennene for at grenseverdien overskrides. På bakgrunn av dagens kunnskap og internasjonalt anbefalte retningslinjer vurderer Statens strålevern det slik at basestasjoner, slik de normalt monteres, ikke innebærer noen helserisiko.

Les mer på nettsidene til Statens strålevern.

Telia Norge har i samarbeid med Telenor og Mobile Norway gitt ut en informasjonsbrosjyre: Mobilbruk, radiosignaler og helse.

FORHÅNDSREGLER OG GODE RÅD

På bakgrunn av tilgjengelig forskning mener Statens strålevern at bruk av mobiltelefon og signaler fra basestasjoner og sendere ikke utgjør noen helserisiko. Dersom du likevel er bekymret, kan disse enkle forhåndsreglene være til hjelp:

  • Bruk handsfree (øreplugg eller ledning)

  • Bruk SMS eller MMS i stedet for samtaler

  • Korte samtaler - ikke snakk lenger enn nødvendig

  • God dekning (nærhet til basestasjon/sender) utsetter deg i mindre grad for radiobølger (elektromagnetisk stråling)

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om stråling, viser vi til følgende hjemmesider:

WHO
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 

Var denne siden nyttig?
Ja
Nei